نوشته شده

ملاحظاتی دربارۀ کتاب «پداگوژی انتقادی در ایران»

پیرو انتشار کتاب «پداگوژی انتقادی در ایران: ایدئولوژی، پول، طردشدگان» که مجموعۀ مقالاتی است در حوزۀ آموزش عمومی و عالی، به اطلاع همراهان عزیز «خرد سرخ» می‌رسانیم در یکی از مقالات این مجموعه با عنوان «تولد پرولتاریای تدریس» نوشتۀ آقای آرمان ذاکری، دو پاورقی که توسط نویسنده در متن اصلی آمده بود، در جریان تدارک کتاب برای انتشار به‌صورت ناخواسته حذف شده است که در چاپ‌های بعدی اصلاح خواهد شد.
نخست آنکه نویسنده ذیل عنوان «پرولتاریای تدریس» توضیحی را به شرح زیر آورده بود:
«عباس کاظمی در نوشته‌های خود از عنوان «پرولتاریای آموزش» برای نام‌گذاری حق‌التدریسی‌ها استفاده کرد. ما در عین تاثیرپذیری از این نام‌گذاری از آنجا که آموزش امری عام است و تدریس امری خاص، عنوان «پرولتاریای تدریس» را گویاتر دیده‌ایم.»
دوم آنکه نویسنده در بخش الف از بند چهارم متن توضیحی به شرح زیر آورده بود:
«آمار و ارقام برگرفته از مجموعه‌ای از پژوهش‌هاست که در پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است. از جمله «گزارش وضعیت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه» (۱۳۹۵)»

نوشته شده

انتشار «پداگوژی انتقادی در ایران»

انتشار «پداگوژی انتقادی در ایران»

 

کتاب «پداگوژی انتقادی در ایران؛ ایدئولوژی، پول و طردشدگان»، جدیدترین کتاب مجموعۀ اولدوز انتشارات خرد سرخ منتشر شد. این کتاب دارای سه بخش کلی و چهارده مقاله و مصاحبه است. این کتاب می‌کوشد نشان دهد چرا و چگونه سه مفهوم ایدئولوژی، پول و طرد، مفاهیمی بنیادین در مطالعات پداگوژیک انتقادی در ایران هستند و هر صورت‌بندی انتقادی از وضعیت آموزش در ایران با ناچار باید این مفهوم را در مرکز توجه خود قرار دهد.

کتاب «پداگوژی انتقادی در ایران» شامل دوازده مقاله از مهسا اسداله‌نژاد، رضا اسکندری، حسام حسین‌زاده، آرش حیدری، یاشار دارالشفاء، آرمان ذاکری، عباس شهرابی فراهانی و حمید فراهانی، و مصاحبه‌هایی با آذر تشکر و محمد مالجو است و حسام حسین‌زاده مسئولیت گردآوری و ویراستاری این مجموعه را بر عهده داشته است.

برای تهیه این کتاب می‌توانید به کتاب‌فروشی‌های معتبر یا بخش فروشگاه وب سایت مراجعه نمایید.