نوشته شده

ملاحظاتی دربارۀ کتاب «پداگوژی انتقادی در ایران»

پیرو انتشار کتاب «پداگوژی انتقادی در ایران: ایدئولوژی، پول، طردشدگان» که مجموعۀ مقالاتی است در حوزۀ آموزش عمومی و عالی، به اطلاع همراهان عزیز «خرد سرخ» می‌رسانیم در یکی از مقالات این مجموعه با عنوان «تولد پرولتاریای تدریس» نوشتۀ آقای آرمان ذاکری، دو پاورقی که توسط نویسنده در متن اصلی آمده بود، در جریان تدارک کتاب برای انتشار به‌صورت ناخواسته حذف شده است که در چاپ‌های بعدی اصلاح خواهد شد.
نخست آنکه نویسنده ذیل عنوان «پرولتاریای تدریس» توضیحی را به شرح زیر آورده بود:
«عباس کاظمی در نوشته‌های خود از عنوان «پرولتاریای آموزش» برای نام‌گذاری حق‌التدریسی‌ها استفاده کرد. ما در عین تاثیرپذیری از این نام‌گذاری از آنجا که آموزش امری عام است و تدریس امری خاص، عنوان «پرولتاریای تدریس» را گویاتر دیده‌ایم.»
دوم آنکه نویسنده در بخش الف از بند چهارم متن توضیحی به شرح زیر آورده بود:
«آمار و ارقام برگرفته از مجموعه‌ای از پژوهش‌هاست که در پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است. از جمله «گزارش وضعیت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه» (۱۳۹۵)»