نوشته شده

پنج جستار باکونین، در راه انتشار

باکونین به زودی

«باکونین: پنج جستار» عنوان تازه‌ترین کتاب از مجموعۀ کتاب‌های سیاه انتشارات خرد سرخ است که پس از طی مراحل فنی و اخذ مجوز، برای چاپ ارسال شده است. این کتاب دربرگیرندۀ پنج جستار منتخب از نوشته‌های میخاییل باکونین، آنارشیست انقلابی روس است که به انتخاب و ترجمۀ شروین طاهری و رضا اسکندری و با مقدمه‌ای از شروین طاهری در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

عناوین مقالات این مجموعه عبارتند از: «جایی که من ایستاده‌ام»، «اقتدار چیست؟»، «کمون پاریس و ایدۀ دولت»، «دربارۀ آموزش» و «تئوری دولت روسو». این کتاب چهارمین مجلد از مجموعۀ کتاب‌های سیاه (کتاب‌های جیبی) خرد سرخ است و به زودی در ۱۵۲ صفحه و به قیمت ده هزار تومان روانۀ بازار کتاب خواهد شد.